11 februari, 2018

Miljöprövningsdelegationen sa nej till fortsatt berg- och grustäktsverksamhet vid Fagermon/Låttra!

Obs! Bilden är ett montage

Miljöprövningsdelegationen sa nej till fortsatt
berg- och grustäktverksamhet vid Fagermon/Låttra!


Seriöst och uthålligt arbete mot miljöförstöring kan löna sig. Så kan man väl med fog beteckna insatserna från de boende runt bergtäkten vid Låttra/Fagermon i Vingåker som reaktion på åkeriföretaget M4-gruppens försök till en drastisk utökning av täktverksamheten. En fördubbling upp till 50 000  ton per år hade man tänkt sig. Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala har nu avslagit M4-gruppens ansökan.

Nu behöver inte familjen Nordins på Hildersberg hästar ha skyddshjälm när de betar i hagarna (läs: tas in i stallet när det regnar sprängsten från bergtäkten) runt bergtäkten och andra grannar riskerar inte längre att kaklet i köket ramlar ner när man spränger. 

De kringboende har noga redovisat sin uppfattning för Miljöprövningsdelegationen om de effekter som en utökad täktverksamhet skulle komma att få för t ex boendemiljö, trafikbelastning, grundvatten och annan miljöpåverkan. Delegation har uppenbarligen kommit fram till samma bedömningar och skriver sammanfattningsvis i sitt beslut att platsen för bergtäkten är illa vald och inte kan anses uppfylla miljöbalkens krav.
Nu är väl inte sista ordet sagt i denna fråga, då M4-gruppen via sina konsulter har överklagat beslutet till Miljödomstolen.
Nu börjar det igen!

Nu verkar det som det är dags igen med stora ingrepp i Österåkersmiljön. Åkeriföretaget som för ett par års sedan exploaterar bergtäkten ovanför Låttern har bara bytt namn till M4 och Winklers som arrenderar ut berget har sålt till en ny ägare.

Det nya är bara en mycket stor utvidgning av bergtäkten, med ännu större ingrepp i miljön för de som bor nära.

Man brukar säga att "Intresset ljuger aldrig". Inte heller denna gång. Och lika litet kommer man att vilja ta hänsyn till de som bor runt omkring, vare sig det handlar om buller, damm, utsläpp till vattentäkter, tidpunkter för sprängningar, borrning och s k skutknackning. Det senare rör sig om att med enormare hammare slå sönder stenblock som blivit för stora efter sprängning. Arbetet kommer förmodligen som i tidigare ansökningar att ske under den tid på dygnet - och under den tid på året - kringboende vill vistas i sina trädgårdar eller ströva i skogen runt bergtäkten. Alltså helst från riktigt tidiga morgnar till sena kvällar och inte sällan på helger. Det är oftast kringresande entrepenörer som brukar engageras för denna typ av jobb och för att det ska bli lönsamt vill man jobba koncentrerat under sammanhållna perioder.

Det är nog klokt att som närboende inte skriva på något godkännandepapper från intressenterna i bergtäkten innan det lagstadgade samrådet har genomförts.

En av bergtäktens närmaste grannar, Maggie Helin på Nydala, var ute med kameran i februari och lämnar dessa ögonblicksbilder:


De boende på Laggarbol kan se rakt in i bergtäkten från köksbordet.

11 januari, 2010

Ett tillfälligt "på stället marsch"


Så skulle man väl kunna karakterisera Miljödomstolens avslag strax före nyår på den överklagan av gällande det täkttillstånd på Låttra 3:1, som vi kunde läsa om i KatrineholmsKuriren och som alltså gäller för verksamheten idag. Exploatören Sörmlast och markägaren Winklers på Låttra kan ett tag till fortsätta strunta i resultaten av sina giriga ingrepp i Österåkersnaturen.


Den storskaliga utvidgningsansökan verkar dock låta vänta på sig. Det ska man dock inte låta sig luras av, det är säkert bara en anpassning till lågkonjunkturens minskade efterfrågan på krossprodukter. Intresset ljuger som bekant aldrig. Kan man göra sig "en spänn eller två", så kommer planerna säkert fram. Utan hänsyn till någon annan. Allra minst de kringboende.

28 april, 2009

Sprängt va´re här!
Maggie på Nydala rapporterade från sprängningen:
Man har nu sprängt hela årstillståndet på 24 500 ton berg vid detta tillfälle.

Bara de som är sakägare i miljödomstolen
(boende på Laggarbol, Nydala och Hildersberg) verkar att ha kontaktats av Sörmlast i förväg. Deras konsulter från WSP var på plats och gjorde bullermätningar. Värdena verkar att ha tangerat de som är tillåtna vid bostäder.
Man satte också upp vibrationsmätare vid husgrunder.

Själva sprängningen genomfördes denna gång professionellt och med stor försiktighet.

Nu tar den mest bullerintensiva verksamheten vid några veckor med skutknackning, grovkrossning och storskalig transport till finkrossen.

Maggie är rädd för grundvattnet, om man nu också utnyttjar möjligheten att gå ner på djupet. WSP:s bedömning var att en utvidgning på bredden inte kändes så aktuellt nu när de sett hur nära vi tre hushåll bor.

Det har alltså lönat sig att ha tummen i ögat på markägare Winkler, hans exploatörpartner Sörmlast och deras andra handgångne. Och det kommer att fortsätta.

14 april, 2009

Nog blir det mer än ett "stenskott" - idag klockan 17 smäller det på allvar i stenbrottet på Låttra!

Idag tisdag den 14 april har Sörmlast i brev förvarnat de närmast kringboende om att de tänker spränga i stenbrottet på Låttra, rapporterar Maggie på Nydala. Kjell och Lena på Hildersberg får väl stänga in sina hästar och alla andra gör bäst i att hålla sig undan.

06 april, 2009

Nu smäller det snart i stenbrottet på Låttra 3:1!

Vi trodde ju stenbrottsterrorn skulle börja i slutet av hösten. Nu blev det inte så. Kanske avvaktade man pga konjunkturen på byggmarknaden eller överklagan-dena till Miljödomstolen av täkttillståndet. I varje fall borde en markägare som Winkler på Låttra blir glad att verksamheten återupptas.

Nu håller man på med s k avbaning av berget. Det innebär att man skrapar av jordlagret. Man har också startat borrningsarbetena.
Men det riktiga helvetet för de kringboende bryter naturligtvis lös på allvar när sprängningarna börjar - kolla alltså era hus efter varje salva och ge akt på sprickor i grunder och skostensstockar, ni som bor så pass nära. Dokumentera före och efter genom att ta bilder. Ge akt och dokumentera nedslag av sten i omgivningen. Sätt på hästarna hjälm om de ska vara ute. Obs! Inget dåligt skämt - det har hänt förut när knytnävsstor sprängsten sprutat över nejden vid vårdslösa salvor.

Sen tar skutknackningen vid, som nog är det värsta ur bullersynpunkt. Det är när man knackar sönder stenblock som är för stora att krossas. Därefter kommer grovkrossen, som också är ett bullrande helvete. Det värsta med den är nog ändå det vassa dammet som lägger sig över omgivningen.

För att finkrossas ska det grovkrossade fraktas med tunga fordon till grusgropen, där denna del av krossverksam-heten tar vid.

Har ni möjlighet att betitta området - tänk på säkerhets-föreskrifterna! - så kan ni försöka se hur man hanterar oljor och andra miljöfarliga vätskor. Larma länsstyrelsens miljötillsyn om det verkar slarvas. Det är grundvattnet det gäller! Dokumentera, ta bilder anteckna brott mot tider när arbete får bedrivas, är korrekt kolla att varnings-skyltning etc. Att dokumentera slarv och nochalans från exploatörens sida är inte minst viktigt när det gäller att försöka förhindra att de, Sörmlast, får ett utvidgat täkttillstånd om de nu ens tänker fullfölja sina avsikter att ansöka om ett sånt.

Sen kan man ju börja fundera över om man ö h t ska handla produkter och tjänster av företag som Sörmlast, som visar en sån uppenbar brist på hänsyn mot både natur- och boendemiljö-värden.

/Lasse

04 februari, 2009

Länsstyrelsen 0-koll, men inte K-kuriren

Det har visat sig att det Länsstyrelsen inte hade koll på - om man hade kungjort 2004 års beslut om utvidgad bergtäkt på Låttra 3:1 i laga ordning eller inte och därmed kanske öppnat upp för en extra möjlighet att överklaga detta illa grundade beslut - faktiskt har kungjort korrekt i lokalpressen. Katrineholmskuriren har koll och har kunnat belägga att kungörelsen har publicerats korrekt. Detta berättar Maggie Helin på Nydala, som har järnkoll på allt som händer i bergtäktsfrågan - av uppenbara skäl - hon hör till stenbrottets närmaste grannar.
Detta med kungörelsens återuppståndelse innebär nu inte att man ska avstå från att överklaga 2004 års beslut, om man t ex anser att det tillkommit på felaktiga grunder.

28 januari, 2009

Nu finns alltså möjlighet att överklaga gällande bergtäktstillstånd!


I ett mejl häromdagen berättar Maggie Helin på Nydala (en av de fastigheter som ligger närmast bergtäkten) om en kontakt med en jurist på Miljödomstolen i Nacka.
Av informationen från denna jurist framgår det att även andra än Per Sundberg på Laggarbol och Kjell Nordin på Hildersberg, som sände in en överklagan före jul, nu kan överklaga Sörmlasts nuvarande täkttillstånd från 2004. Detta pga att kungörelsedelgivning av länsstyrelsens beslut i lokalpressen inte har skett.

Det är viktigt, som Maggie påpekar, att de uppenbara bristerna i miljökonsekvensbeskrivningen från 2002 t ex kommer fram till Miljödomstolen, liksom det faktum att området är en mycket mera aktiv landsbygd idag än när underlaget för beslutet togs fram.

Målet beräknas att komma upp om c:a 1,5 år!

Det gäller också att hålla i minnet att det bryts stora mängder berg och krossas på flera ställen i Vingåker och Katrineholm. För exploatörerna Sörmlast/Winklers på Låttra är det alltså främst en fråga om att just de ska få bryta berg och sälja hellre än t ex komkurrenter som NCC. Snarare än brist på bergmaterial, som man försöker hävda. Intresset ljuger aldrig, som bekant!
 
gronabloggar.se